Hakemuksen tekeminen ja sisältö

Apurahahakemusten tekeminen

Apurahahakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle, joka löytyy täältä. Hakemuslomake täytetään nettipalvelussa ja sen lisäksi hakemuksen kansilehti tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan säätiölle. Kaikki muut liitteet liitetään ainoastaan sähköiseen hakemukseen tiedostoliitteinä. Vain itse hakemuslomake postitetaan. Liitteitä ei postiteta. Hakemus tulee lähettää nettipalvelun kautta sekä kansilehti postitse (ilman liitteitä) säätiölle ennen apurahahakemuksille annetun määräajan päättymistä. Ainoastaan ne hakemukset käsitellään, joiden hakemuslomake lähetetään sekä sähköisessä muodossa (nettipalvelun kautta) että allekirjoitettuna postitse ennen hakuajan päättymistä.

Apurahahakemusten tulee sisältää seuraavat tiedot:

Apurahahakemuksesta tulee käydä selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti ilmi toiminta tai hanke, johon avustusta haetaan sekä miten se edistää Maanpuolustuksen kannatussäätiön tarkoitusta. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla riittävästi eritelty kustannusarvio, josta selviää haetun avustuksen suunniteltu käyttö eri käyttökohteisiin. Tämän lisäksi apurahahakemuksen liitteinä tulee olla hakijayhteisön edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus. Apurahahakemukseen tulee liittää ilmoitus samaan tarkoitukseen muualta haetusta tai saadusta apurahasta.

Jos avustus myönnetään Osakeyhtiölle, niin mahdollista voitto-osuutta tai tuetun toiminnan osuutta osakeyhtiön välillisistä kustannuksista tai yleiskustannuksista ei hyväksytä avustuksen menoperusteeksi. Silloin, kun apuraha käytetään avustavan henkilökunnan palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen hoitamaan veronpidätykset sekä sosiaali- ja vakuutusmaksut. Apurahan saajan tulee mainita apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa veroviranomaisille lakisääteisen tarkkailuilmoituksen myönnetyistä apurahoista.

Maanpuolustuksen kannatussäätiön tietyillä edellytyksillä myöntämä apurahasitoumus on voimassa 3 vuotta. Jos apurahan käyttötarkoitus ei ole tuona aikana toteutunut asetettujen ehtojen mukaisesti, niin apurahasitoumus lakkaa ja säätiö kohdistaa vapautuvat varat muihin käyttötarkoituksiin. Maanpuolustuksen kannatussäätiö edellyttää, että tuetun toiminnan tuloksia julkistettaessa säätiön nimi mainitaan hankkeen tukijana.