Allmän information och ansökningsanvisningar

Välkommen!

Maanpuolustuksen kannatussäätiö sr– Understödsstiftelsen för landsförsvaret rf har sedan år 1953 på olika sätt verkat för försvarets bästa. Stiftelsen realiserar sitt stadgeenliga ändamål genom att årligen bevilja understöd för sådan verksamhet eller sådana tidsbundna projekt som främjar uppnåendet av stiftelsens mål.

Stiftelsens ändamål är att använda sin egendom för

  • utbildning och fysisk fostran inom försvarsmakten,
  • för upplysnings- och forskningsarbete som främjar landsförsvarets samt
  • för att stöda verksamhet som utvecklar allmän medborgerlig dygd.

Sitt ändamål förverkligar stiftelsen genom att bevilja understöd antingen efter ansökan eller av eget initiativ. Stiftelsen kan även i samverkan med andra stiftelser eller samfund förverkliga sitt syftemål.

Stiftelsens hemort är Helsinfors.

Ansökningstiderna för understöd

Stiftelsens styrelse behandlar understödsansökningar två gånger i året. Vårens understödsansökningar ska lämnas in till stiftelsen senast den 15 april. Beslut om ansökningarna fattas inom juni.

Höstens understödsansökningar ska lämnas in till stiftelsen senast den 15 oktober. Beslut om ansökningarna fattas inom december.

Hur ansökan görs och vad den ska innehålla

Ansökan om understöd görs på en elektronisk blankett, som finns här. Ansökningsblanketten fylls i via nättjänsten och dessutom ska förstasidan av ansökan skrivas ut, undertecknas och sändas per post till stiftelsen. Alla andra bilagor fogas endast till den elektroniska ansökan i form av bifogade filer. Endast själva ansökningsblanketten sänds per post.

Ansökan ska sändas in via nättjänsten samt förstsidan av blanketten per post (utan bilagor) till stiftelsen innan den tidsfrist som getts för understödsansökningarna går ut. Endast de ansökningar behandlas, vilkas ansökningsblankett har sänts i elektronisk form (via nättjänsten).

Ansökningarna om understöd ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
Av ansökan om understöd ska klart och tillräckligt detaljerat framgå den verksamhet eller det projekt som understöd söks för samt hur det främjar stiftelsens ändamål. I en bilaga till ansökan ska finnas en tillräckligt specificerad kostnadsbedömning, av vilken framgår hur man planerar att använda det understöd som söks för olika användningsändamål. Utöver detta ska till understödsansökan bifogas den ansökande sammanslutningens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse för föregående år. Till ansökan ska fogas ett meddelande om understöd som sökts eller erhållits någon annanstans för samma ändamål.

Om understöd beviljas ett aktiebolag, godkänns eventuell vinstandel eller den understödda verksamhetens andel av aktiebolagets indirekta kostnader eller omkostnader inte som utgiftsgrund för understödet.

När ett understöd används för att anställa assisterande personal, är den som får understöd skyldig att sörja för förskottsinnehållningar samt social- och försäkringsavgifter. Understödstagaren ska uppge understödet i sin skattedeklaration. Stiftelsen sänder skattemyndigheterna en lagstadgad kontrollanmälan över beviljade understöd.

En förbindelse om understöd, som stiftelsen har beviljat under vissa förutsättningar, gäller i tre år. Om understödets användningsändamål inte har realiserats i enlighet med uppställda villkor under denna tid, upphör understödsförbindelsen att gälla, och stiftelsen riktar in de frigjorda medlen på andra ändamål.

Stiftelsen förutsätter att dess namn nämns som stödjare av projektet när resultaten av den verksamhet som fått understöd offentliggörs.

Ansöka om bidrag här.

Tidpunkten för utbetalning av understöd

De understöd som beviljas på våren betalas in inom juni och de som beviljas på hösten inom januari på det bankkonto som understödstagaren har meddelat.

De som får understöd meddelas per e-mail att understödet har beviljats, innan det betalas ut. Understödstagarnas namn och understödsbeloppen publiceras på stiftelsens webbplats.

Bevakning av hur understöden används

Anvisningar till den som får understöd
Senast inom ett år från beslutet om att understöd beviljas, ska understödstagaren ge stiftelsens styrelse en detaljerad skriftlig redogörelse, av vilken framgår hur understödet har använts specificerat enligt användningsändamålen. Ifall det är fråga om flerårig finansiering, ska understödstagaren på begäran till stiftelsen lämna in en mellanredovisning av hur projektet framskrider.

Ett villkor för att en ny ansökan om understöd ska behandlas är att användningen av tidigare beviljade understöd har redovisats på korrekt sätt. Stiftelsens ombud bevakar att beviljade understöd har redovisats på det sätt som stiftelsen förutsätter.

Stiftelsens kontaktuppgifter