Seuranta

Ohjeet apurahan saajalle

Apurahan saajan tulee vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä antaa säätiölle kirjallinen ja yksityiskohtainen selvitys, josta ilmenee apurahan käyttö eriteltynä käyttökohteittain. Tarvittaessa mukaan on liitettävä menotositteet. Monivuotisesta rahoituksesta on annettava säätiölle vuosittain väliselvitys hankkeen edistymisestä.

Uuden apurahahakemuksen käsittelyn ehtona on, että aiemmin myönnettyjen avustusten käytöstä on tehty asianmukaiset selvitykset. Säätiön asiamies ohjeistaa tarvittaessa tarkemmin, miten käyttöilmoitus tulee laatia.